หุ้นส่วนในธุรกิจถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในชื่อธุรกิจที่ใช้ประกอบการนั้นหรือไม่

หุ้นส่วนในธุรกิจถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในชื่อธุรกิจที่ใช้ประกอบการนั้นหรือไม่

ตอบ ไม่เสมอไป อธิบายดังนี้

เจ้าของชื่อธุรกิจ กับ หุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นแยกต่างหากกัน คนละส่วนกัน

1.เจ้าของชื่อธุรกิจ คือ บุคคล ที่คิดชื่อนั้นและนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
เช่น นาย ก . คิดชื่อ ร้านมะลิทอง และ นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นาย ก.ย่อมเป็นเจ้าของชื่อนั้น

2. หุ้นส่วนทางธุรกิจ คือ นาย ก. กับ นาย ข. ร่วมหุ้นกันใน ร้านมะลิทอง นาย ก. 50 % กับ นาย ข. 50 % เป็นเรื่องหุ้นส่วนทางธุรกิจแบ่งกำไร และ ขาดทุนกันในทางธุรกิจ เจ้าของชื่อธุรกิจ ร้านมะลิทอง ยังเป็นของนาย ก.

3.นาย ก. กับ นาย ข. ร่วมหุ้นกันใน ร้านมะลิทอง นาย ก. 50 % กับ นาย ข. 50 % และ ตั้งบริษัท กข ขึ้นมา โดยให้ บริษัท กข นำชื่อธุรกิจ ร้านมะลิทอง ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถือว่า ชื่อธุรกิจ ร้านมะลิทอง เป็นของ บริษัท กข ไม่ใช่ของนาย ก.อีกต่อไป

ดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน แม้นาย ก. จะเป็นผู้คิดชื่อนี้มาก่อนก็ตามเพราะได้ อนุญาตให้ บริษัท กข นำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

แอดไลน์ หุ้นส่วนในธุรกิจถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในชื่อธุรกิจที่ใช้ประกอบการนั้นหรือไม่