กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูญหายหรือชำรุดต้องดำเนินการอย่างไร

กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูญหายหรือชำรุดต้องดำเนินการอย่างไร

เอกสาร
1.ใบแจ้งความหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูญหาย
2.แบบฟอร์มคัดใบแทน แบบ สป/สผ/อสป/011-ก คำขออื่นๆ

http://www.ipthailand.go.th/images/patentOCR/30052018/1_12011-A_ePatentForm011-17052018.pdf

3.เอกสารประจำตัว
3.1 บุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.2 บริษัท สำเนาหนังสือรับรองบริษัท + บัตรกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.เอกสารมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

แอดไลน์ กรณีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูญหายหรือชำรุดต้องดำเนินการอย่างไร