ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือ ยกเลิกตัวแทน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องดำเนินการอย่างไร

ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือ ยกเลิกตัวแทน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องดำเนินการอย่างไร

ยื่นแบบ ก.06 เขียนคำร้องขอ เสียค่าธรรมเนียม 200 บาทกรณีคำขอยังไม่ได้รับการจดทะเบียน 400 บาทสำหรับคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

1.เปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชน

2.เปลี่ยนแปลง ที่อยู่  ไม่ต้องแนบเอกสาร

3. ยกเลิกตัวแทน ไม่ต้องแนบเอกสาร

แอดไลน์ ยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือ ยกเลิกตัวแทน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องดำเนินการอย่างไร