การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนในรูปแบบ (สี) หรือ แบบ (ขาว-ดำ)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนในรูปแบบ (สี) หรือ แบบ (ขาว-ดำ)

ก.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบขาว-ดำ ตามกฎหมายถือว่าคุ้มครองทุกสี

ข.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบสี ตามกฎหมายถือว่าคุ้มครองเฉพาะสีที่ยื่นจดทะเบียน

ผลทางกฎหมาย
1.เมื่อมีการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หากมีการปลอมรูปแบบ ลวดลาย ข้อความถือว่ามีความผิด ไม่ว่าผู้ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าจะใช้สีที่ไม่ตรงกับที่เรายื่นจดทะเบียน เพราะการบังคับใช้ทางกฎหมายเราบังคับใช้ที่รูปแบบ ลวดลาย ข้อความ ไม่ได้บังคับใช้ที่สี

*เว้นแต่มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มของสีแบบ 7-11 ซึ่งแถบสีถือว่าเป็นสาระสำคัญ

2.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบขาว-ดำ ตามกฎหมายถือว่าคุ้มครองทุกสี ดังนั้นเราสามารถใช้สีอะไรกับเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียนได้

3.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบสี ตามกฎหมายถือว่าคุ้มครองเฉพาะสีที่ยื่นจดทะเบียน ดังนั้นในทางปฏิบัติเราสามารถใช้สีอะไรกับเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียนได้ ซึ่งกฎหมายไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้ หรือ ต้องใช้เฉพาะสีที่ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น

แอดไลน์