024-อนุสิทธิบัตรชุดจ่ายอากาศแบบเสาเดียวสำหรับบ่อเพาะเลี้ยง