1397-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สวิตซ์เปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าที่มีการส่งข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังหน่วยประมวลผลกลาง

แอดไลน์