176-สิทธิบัตรรถจักรกลทางการเกษตรสำหรับใส่ปุ๋ยลงดิน