244-อนุสิทธิบัตรเกรียงฉาบมุมแบบยาวสำหรับงานก่อสร้าง