375-อนุสิทธิบัตรกระถางปูนแบบต่อประกอบที่รองรับแรงอัดและเคลื่อนย้ายสะดวก