397-อนุสิทธิบัตรรถเก็บขยะมูลฝอยที่ส่วนลำเลียงเทขยะออกลงกระบะบรรทุกมีรางเลื่อนตามแนวยาวของกระบะบรรทุกเพื่อการเทขยะลงกระบะบรรทุกหลายช่องที่แยกส่วนกันสำหรับกระบวนการแยกขยะ

397-อนุสิทธิบัตรรถเก็บขยะมูลฝอยที่ส่วนลำเลียงเทขยะออกลงกระบะบรรทุกมีรางเลื่อนตามแนวยาวของกระบะบรรทุกเพื่อการเทขยะลงกระบะบรรทุกหลายช่องที่แยกส่วนกันสำหรับกระบวนการแยกขยะ

แอดไลน์