437-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบานเลื่อนผ้าใบสำหรับเปิดปิดผนังข้างของตู้บรรทุก