512-อนุสิทธิบัตรเครื่องตัดตออ้อยเสมอดินแบบลากพ่วงรถแทรกเตอร์