600-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์สำหรับรถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบวางกอง