703-อนุสิทธิบัตรเครื่องย่อยเศษอาหารที่มีระบบหมักสร้างเชื้อจุลินทรีย์