820-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกลไกการตรวจสอบวัสดุคงเหลือภายในภาชนะบรรจุวัสดุ