842-อนุสิทธิบัตรภาชนะสำหรับบรรจุอาหารที่ผลิตจากใบพลวง และ กรรมวิธีการทำ