892-อนุสิทธิบัตรชุดสวมป้องกันเชื้อโรคระบบกรองอากาศแบบพกพา