947-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมตัวบุคคลแบบกังหันหมุนเพื่อระงับเหตุร้าย

แอดไลน์