972-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์คอนเน็คเตอร์ (CONNECTOR) ที่จัดให้มีขึ้นใหม่สำหรับการประกอบเครื่องปริ้นเตอร์ (PRINTER) และตลับหมึกเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการนำตลับหมึกที่ไม่มีมาตรฐานมาติดตั้ง

แอดไลน์ 972-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์คอนเน็คเตอร์ (CONNECTOR) ที่จัดให้มีขึ้นใหม่สำหรับการประกอบเครื่องปริ้นเตอร์ (PRINTER) และตลับหมึกเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการนำตลับหมึกที่ไม่มีมาตรฐานมาติดตั้ง | TGC International Co., Ltd.