31
Oct2016
Jiraroj Seeson

มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตรงที่เรามีนิ้วโป้งที่สามารถหยิบจับและสร้างเครื่องมือได้ ความฉลาดของมนุษย์แท้จริงแล้วเกิดจากการที่เรามีสิ่งนี้ การหยิบจับสิ่งของได้ประกอบกับการเรียนรู้จากธรรมชาติทำให้สมองมนุษย์พัฒนาและสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้

แอดไลน์