ประเทศกลุ่มยุโรป / European Union

ประเทศกลุ่มยุโรป / European Union

ขั้นตอนการดำเนินการ U.S. Dollars

European Union
USD
Step 1 : สืบค้นเครื่องหมายการค้า (ทางเลือก)
Step 2 : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1800
Step 3 : หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า
รวม 1800

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียน

ระยะเวลาการดำเนินการ: หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนภายใน 15 เดือนนับจากวันยื่นจดทะเบียน เว้นแต่มีการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณารับจดทะเบียน

European Union Trademark grants protection over the entire EU with one registration.

1.Austria,
2.Bulgaria,
3.Belgium,
4.Croatia,
5.Czech Republic,
6.Cyprus,
7.Denmark,
8.Estonia,
9.Finland,
10.France,
11.Germany,
12.Greece,
13.Hungary,
14.Ireland,
15.Italy,
16.Latvia,
17.Lithuania,
18.Luxembourg,
19.Malta,
20.The Netherlands,
21.Poland,
22.Portugal,
23.Romania,
24.Slovakia,
25.Slovenia,
26.Spain,
27.Sweden.

Recent Post
Categories
แอดไลน์