ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

1.ภาพใบหน้าตนเอง และ บริษัทของตนเองเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนสามารถทำได้เพราะใบหน้าจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงแต่ต้องทำหนังสือยินยอมให้บริษัทใช้รูปของตนเอง และ แนบหนังสือยินยอมไปพร้อมกับการจดทะเบียน

2.ภาพใบหน้าตนเอง และ บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนสามารถทำได้เพราะใบหน้าจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงแต่ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้รูปของตนเอง และ แนบหนังสือยินยอมไปพร้อมกับการจดทะเบียน

3.ภาพใบหน้าบุคคลอื่น และ เราเองเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนสามารถทำได้เพราะใบหน้าจะมีความเป็นเอกลักษณ์สูงแต่ต้องทำหนังสือยินยอมให้เราได้ใช้รูปของบุคคลอื่น และ แนบหนังสือยินยอมไปพร้อมกับการจดทะเบียน

4.ตัวอย่างหนังสือยินยอม
ข้าพเจ้า ………… เลขบัตรประชาชน …… ที่อยู่ ……ขอแสดงความยินยอมให้ บริษัท /นาย/นางสาว…….. ใช้ภาพของข้าพเจ้าจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนี้
จำพวก …
รายการสินค้า…
ภาพเครื่องหมายการค้า ดังภาพ…

สำหรับยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

แอดไลน์ ตอบข้อสงสัย : ภาพใบหน้าตนเอง หรือ ภาพใบหน้าบุคคลอื่นสามารถนำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่