เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) คืออะไร

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know Trademark) คืออะไร

1.มีชื่อเสียงแพร่หลาย (ทั่วโลก)
คือ เครื่องหมายที่ประชากรโลกทราบและรู้จักถึงความเป็นเจ้าของเช่น google, Pepsi
จะไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้เลย ไม่ว่าจะอยู่ในรายการสินค้าไหนก็ตาม เช่น นำคำว่า google มาจดทะเบียนใช้กับสินค้า เครื่องดนตรี จะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ เป็นต้น หลักการนี้จะใช้กับทุกประเทศทั่วโลก

2.มีชื่อเสียงแพร่หลาย (แค่ในประเทศตนเอง)
คือ เครื่องหมายที่ประชากรโลกไม่ทราบและไม่รู้จัก แต่ประชากรในประเทศรู้จักจะถือว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายแค่ในประเทศตนเอง เช่น เนสกาแฟ จะไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้เลย ไม่ว่าจะอยู่ในรายการสินค้าไหนก็ตาม เช่น นำคำว่า เนสกาแฟ มาจดทะเบียนใช้กับสินค้า เครื่องดนตรี จะไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ เป็นต้น

แต่หากมีการนำคำว่า เนสกาแฟ ไปจดทะเบียนในต่างประเทศเครื่องหมายการค้า เนสกาแฟ จะไม่ใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศนั้น การพิจารณาตรวจสอบจะพิจารณาความเหมือนคล้ายตามฐานข้อมูลของประเทศนั้นเท่านั้น

แอดไลน์