คำว่า กองฉลากพลัส สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

คำว่า กองฉลากพลัส สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อังกฤษ: The Government Lottery Office) เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล มีหน้าที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
มาตรา 5 ข้อความว่า ให้จัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น เรียกว่า “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กองฉลาก คือหน่วยงานหนึ่งภายใต้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งไม่ใช้ข้อความตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เป็นคำเรียกที่ประชาชนเรียกกันจนติดปากแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

คำถามคือ คำว่า กองฉลากพลัส สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้

เหตุผล
1.เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 เนื่องจากต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 เพราะเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนมีคำว่า กองสลาก ปรากฏอยู่ โดยคำว่า กองสลาก สื่อความหมายถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล มีหน้าที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลัก เมื่อปรากฏคำดังกล่าวในเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของการบริการได้ จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) ประกอบ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ข้อ 2 (2)

2.เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะอักษรไทยคำว่า กองสลากพลัส ซึ่งคำว่า พลัส อ่านเทียบเสียงอักษรโรมันคำว่า PLUS แปลว่า มาก, เพิ่ม, เพิ่มเข้าไป, บวก, ดีเป็นพิเศษ, จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ของส่วนเพิ่ม, ส่วนเกิน, ผลกำไร เมื่อนำมาใช้กับบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ เป็นบริการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดีเป็นพิเศษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นับว่าเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

ดังนั้น กองสลาก  สื่อความหมายถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล จึงไม่สามารถนำมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

แอดไลน์