ความแตกต่างระหว่าง การขายของโดยหลอกลวงแหล่งกำเนิด การขายของโดยฉ้อโกง และ การลวงขายสินค้า

ความแตกต่างระหว่าง การขายของโดยหลอกลวงแหล่งกำเนิด การขายของโดยฉ้อโกง และ การลวงขายสินค้า

กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายอาญา ความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก

ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การลวงขายเครื่องหมายการค้า (กฎหมายแพ่ง)
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันสิทธิการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

อธิบายดังนี้ 

ความผิดเกี่ยวกับการค้า การขายของโดยหลอกลวงแหล่งกำเนิด ตามกฎหมายอาญามาตรา 271
1.ต้องเกิดจากการทุจริต หลอกลวง เช่น ไปบอกว่าสินค้าของตนเองมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าของเดียวกับยี่ห้อสินค้าของคนอื่น เพื่อแสวงหาความมีชื่อเสียงของยี่ห้อสินค้าของคนอื่น และ ทำให้สินค้าตนเองจำหน่ายได้ง่ายขึ้น จนผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ซึ่งถ้าผู้ซื้อรู้ความจริง อาจจะไม่ซื้อสินค้านั้นก็ได้

ความผิดฐานฉ้อโกง ตามกฎหมายอาญามาตรา 341
1.ต้องเกิดจากการทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม คือ ตั้งใจโกงมาแต่แรกเลยและไม่ต้องการขายสินค้าจริงๆ เช่น หลอกให้ซื้อสินค้าและไม่ส่งสินค้าให้เลย หรือ ส่งสินค้าในราคาที่ถูกกว่าของจริงมาก และ มีเจตนาหลอกลวงเอาเงินมาแต่แรก

การลวงขายเครื่องหมายการค้า ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามมาตรา 46
1.สินค้าของตน และ ไปลวงขายว่าเป็นสินค้าเป็นของคนอื่น ไปสร้างความสับสนกับความรู้สึกของคน (Trade Dress) ให้เข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้า ถือว่าเป็นการลวงขาย (passing off) คือตั้งใจทำธุรกิจของตนเองแต่แรก แต่ไปสร้างความสับสนกับความรู้สึกของคน (Trade Dress) เพื่อให้สินค้าของตนได้รับความสนใจและจำหน่ายได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ถึงขนาดทุจริต หลอกลวง หรือ ปลอมหรือไปเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

แอดไลน์