ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่

# ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งบริษัทใหม่

1.ชื่อบริษัท – ภาษาไทย-อังกฤษ
2. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อายุ เบอร์โทรศัพท์ ของกรรมการทุกท่าน (อย่างน้อย 1 ท่าน)
3.ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อายุ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ก่อตั้ง (อย่างน้อย 2 ท่าน)
4.ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อย่างน้อย 1 ท่าน ” เช่น คุณเอ .. ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท)
5.ทุนจดทะเบียน – 1 ล้าน (แนะนำ ต่ำสุด)
6. ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ,สำนักงานสาขา (ถ้ามี) พร้อม เบอร์โทรศัพท์และ e-mail ขอทะเบียนบ้าน
7.วัตถุประสงค์ หลัก ที่บริษัทจะดำเนินกิจการ ครั้งแรก
8.จำนวนหุ้น โดยราคาค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท เช่น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 (แนะนำ)
9.จำนวนหุ้นที่กรรมการหรือบุคคลอื่นแต่ละท่านถือครองพร้อมรายชื่อ ที่อยู่ผู้ถือหุ้น (อย่างน้อย 2 ท่าน) เช่น คุณเอถือ 9000 อีก 1 ท่านถือคนละ 1000 หุ้น
10.แบบตรายาง

เอกสารที่ใช้เบื้องต้น
1.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ/ผู้ก่อตั้งทุกท่าน
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่สำนักงานใหญ่

แอดไลน์