การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

ก.การเสียภาษีขึ้นอยู่กับการมีรายได้ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำหรับการยื่นเสียภาษี

ข.การจดเครื่องหมายการค้า ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ต้องยื่นเสียภาษี

ค.การจดเครื่องหมายการค้า และ นำไปประกอบธุรกิจจนกระทั่งมีรายได้ถึงจะเป็นภาระหน้าที่สำหรับการยื่นเสียภาษี

แอดไลน์ การจดเครื่องหมายการค้าต้องเสียภาษีหรือไม่