การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัท

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดทะเบียนในนามบุคคลหรือบริษัท

1.การประกอบธุรกิจในนามบริษัท เช่น การขาย การผลิต การโฆษณา การออกบิล ถ้าโดยรวมดำเนินการโดยบริษัท การจดเครื่องหมายการค้าควรในนามบริษัท เนื่องจากเพื่อให้การเสียภาษี การรับรู้ทรัพย์สิน การแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2.การประกอบธุรกิจในนามบุคคลไม่มีบริษัทต้องจดทะเบียนในนามบุคคล หากต่อไปมีการจัดตั้งบริษัทสามารถทำโอนเครื่องหมายการค้ามาให้บริษัทเป็นเจ้าของได้

3.การประกอบธุรกิจในนามบริษัท แต่ต้องการจดทะเบียนในนามบุคคลมีเหตุดังนี้
3.1 บริษัทมีหุ้นส่วนหลายคนและไม่อยากให้หุ้นส่วนอื่นมีส่วนในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถยื่นจดทะเบียนในนามบุคคลได้

3.2 เหตุผลพิเศษอื่นๆ

3.3 หมายเหตุ การประกอบธุรกิจในนามบริษัท และ จดทะเบียนในนามบุคคล หากบริษัทมีรายได้ 100 บาท อาจจะเป็นเหตุให้บุคคลมีรายได้ 10 บาทจากการที่บริษัทได้ใช้เครื่องหมายการค้า และ เป็นเหตุให้มีภาระภาษีที่บุคคลต้องชำระให้แก่รัฐ

 

แอดไลน์