07
May2023

สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าสินค้าประเภทเดียวกัน การแข่งขันกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องสู้กันด้วยราคา หากจะสู้กันด้วยบริการ หรือ อะไรต่างๆ แต่ในตคามเป็นจริง ยังไงก็สู้ราคาถูกไม่ได้ ถ้าสินค้าเป็นแบบเดียวกัน

ทางออกเดียวที่จะทำได้คือ อะไรใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นไอเดียใหม่ การสร้างสรรค์ใหม่ และออกมาในรูปของชิ้นงานที่ไปแก้ปัญหาได้ เช่น ก๊อกน้ำที่มีเซ็นเซอร์ไม่ต้องกดเองเปิดเอง ก็ทำให้เกิดความสะดวก อาจจะเพิ่มราคามาเพียงแค่เล็กน้อย ก็ทำให้ผู้บริโภคสนใจในการซื้อสินค้า และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

การคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ เราต้องทำความรู้จักกับการจดสิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายสำหรับการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองไอเดียใหม่ การสร้างสรรค์ใหม่ เป็นต้น

เพราะการจดสิทธิบัตรจะช่วยให้คุณสามารถนำพาสินค้าไปสู่ตลาดโลกได้อย่างราบรื่น พร้อมป้องกันการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย

1.สิทธิบัตรคืออะไร?

สิทธิบัตร เป็นหนังสือสำคัญที่รัฐบาลออกให้ผู้จดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการคุ้มครองการผลิต การจำหน่ายได้แต่เพียงผู้เดียว

สิทธิบัตร จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่มีไอเดียใหม่ การสร้างสรรค์ใหม่ และ ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะไม่มีทุนจำนวนมาก แต่นวัตกรรมใหม่ๆ ก็ช่วยพลักดันธุรกิจให้เติบโตได้

2.ประเภทสิทธิที่ธุรกิจ SME ควรให้ความใส่ใจ
สิทธิบัตรมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทั้ง 2 ประเภทจะมีความสำคัญที่ต่างกัน ดังนี้

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สิทธิบัตรประเภทแรกคือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ มีฟังชั่นการทำงาน มีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน และ สิ่งนั้นไปแก้ปัญหาและทำให้ดีขึ้นได้ มีประโยชน์ใช้สอยใหม่ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงกระบวนการทำงาน และกรรมวิธีในการผลิต ซึ่งสิทธิบัตรประกอบด้วย สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะมีอายุ 20 ปี อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์คุ้มครอง 10 ปี
นับจากวันที่ยื่นจดสิทธิบัตร และจะมีผลคุ้มครองภายในประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตรเท่านั้น หลักการคือจดประเทศไหนคุ้มครองประเทศนั้น

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการคุ้มครองรูปร่าง รูปทรงเชิงมิติ ที่มองเห็นได้จากภายนอก ไม่มีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เน้นทั้งความสวยงามไม่มีประโยชน์ใช้สอยใหม่ หรือ เน้นความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยใหม่ เช่น แก้วที่มีหูจับสำหรับทารก ก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยใหม่ โดยสิทธิบัตรประเภทนี้ จะมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร

ทั้ง 2 ประเภท มีหลักการคือ ต้องใหม่ คือ ไม่ปรากฎอยู่ก่อนแล้ว
แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว
แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ และรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันยื่นขอสิทธิบัตร ไม่ว่าจะในหรือนอกราชอาณาจักร
แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณามาก่อน
แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎมาก่อนแล้ว
แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

3. คุณสมบัติของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับการจดสิทธิบัตรได้
นอกจากเป็นสิ่งใหม่ยังต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นด้วย ดังนี้
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอสิทธิบัตรได้ จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนหรือเปิดเผยสาระสำคัญมาก่อน
ผลิตภัณฑ์ที่จะจดสิทธิบัตรได้ จะต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ ที่ดีกว่าเดิม คือ ทำแล้วมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอจดสิทธิบัตร จะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือองค์ประกอบและเงื่อนไขทางกฎหมายผู้ประกอบการ SME ต้องให้ความสนใจ เพราะการจดสิทธิบัตรจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ธุรกิจก้าวกระโดดได้ TGC Thailand พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจร เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

 

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์