การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย

ขั้นตอน

1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 7 วัน

2.ร่างเนื้อหาและจัดทำเอกสารประมาณ 7 วัน

3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ (รวมประมาณ 2-4 ปี) แบ่งดังนี้

– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา  1-2  ปี

– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศ 1-2 ปี

สิทธิบัตรการออกแบบ คุ้มครอง 10 ปี  นับจากวันยื่นจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 8,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

ขอข้อมูล

  1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ขอจดทะเบียน
  2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
  3. ภาพถ่าย หรือ ภาพเขียน 7 มุมมอง บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง perspective (ตัวอย่างตามแนบ)

เอกสาร

1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)

2.กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์

3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

 

แอดไลน์