คำว่า Washington เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แล้วจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?

คำว่า Washington จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ประเทศไทยติดท็อป 10 โลก นำเข้าวอชิงตันแอปเปิ้ล เกือบ 1 ล้านกล่อง

วอชิงตันแอปเปิ้ล  ที่ผ่านการดูแลเป็นอย่างดีจากเกษตรกรที่มีความชำนาญ มาจากแหล่งเพาะปลูกวอชิงตันแอปเปิ้ลที่ดีที่สุด ทำให้ได้รสชาติความอร่อยที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5449/2549

แม้คำว่า Washington จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า แอปเปิ้ล และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้น

แต่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อคำหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้

ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมรวมถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง เมื่อโจทก์นำสืบพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคสาม

แอดไลน์