การมีตัวแทนเป็นผู้ดูแลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีข้อดีอย่างไร

การมีตัวแทนเป็นผู้ดูแลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีข้อดีอย่างไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถทำเองได้โดยไม่จำต้องมีตัวแทน

ระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-15 เดือน

ในระหว่าง 10-15 เดือนจะมีเอกสารมาผู้ตรวจสอบเอกสารหลายฉบับ เช่น การแก้ไข การสั่งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม การชำระเงิน ภายในเวลา 60 วัน หรือ 90 วันแล้วแต่คำสั่ง หากไม่ดำเนินการถือว่าจะเป็นการละทิ้งคำขอทันที และ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่เท่านั้น ทำให้เสียเงิน และ เสียเวลา

ในส่วนตรงนี้ หากมีตัวแทนการยื่นคำขอเป็นสำนักงานกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนั้น ทางสำนักงานจะเป็นผู้ดูแลดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ขอไม่เสียสิทธิ์ในคำขอนั้น ๆ

แอดไลน์