การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า (passing off) คืออะไร

การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า (passing off) คืออะไร

A.การปลอมเครื่องหมายการค้า
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ปลอมคือ สินค้าตนเอง + ปลอมเครื่องหมายการค้าคนอื่น (เหมือน 100 %)

B.การเลียนเครื่องหมายการค้า
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 109 บัญญัติว่า บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลียนคือ สินค้าตนเอง + เลียนเครื่องหมายการค้าคนอื่น (เหมือนไม่ 100 %)

C.การลวงขายเครื่องหมายการค้า
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันสิทธิการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

ลวงขายคือ สินค้าตนเอง + ลวงว่าเป็นสินค้าของเครื่องหมายการค้าคนอื่น (ไม่ได้ปลอมเครื่องหมายการค้า + ไม่ได้เลียนเครื่องหมายการค้า)  ไม่ได้ทำกับเครื่องหมายการค้า ไปทำกับความรู้สึกของคน (Trade Dress) ให้เข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้า ถือว่าเป็นการลวงขาย (passing off)

การลวงขาย (passing off) การขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

แอดไลน์ การปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า การลวงขายเครื่องหมายการค้า (passing off) คืออะไร