ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก่อนขาย ก่อนเผยแพร่ จริงหรือไม่

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก่อนขาย ก่อนเผยแพร่ จริงหรือไม่

ตอบ จริง

เพราะแม้ตนเองที่เป็นผู้ประดิษฐ์จะเป็นผู้เผยแพร่ก็ตาม  เนื่องจากสิทธิบัตรจะต้องเป็นสิ่งใหม่

เช่น งานที่มีอยู่แล้ว หรือ ใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ถือว่าไม่ใหม่จะนำมาจดทะเบียนไม่ได้

ในทางเดียวกัน แม้เราจะประดิษฐ์เองและนำไปจำหน่ายก่อนจดทะเบียนก็ถือว่างานนั้นไม่ใหม่แล้ว เช่น เอาไปโพสในเฟสบุ๊ค ถือว่าได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือ สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่แล้ว ถือว่าไม่ใหม่แล้ว

ดังนั้นการขายหรือการจำหน่ายก่อนจดทะเบียนแม้ตนเองได้เผยแพร่เองก็ตาม ถือว่าไม่ใหม่แล้ว การนำมาจดทะเบียนหลังจากจำหน่ายแล้วย่อมขัดต่อกฎหมาย การนำไปฟ้องร้องกับผู้อื่นอาจจะถูกโต้แย้งเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ

มาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบ ด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

(๒) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ

(๓) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

มาตรา ๖ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

(๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(๔) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

(๕) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระ สำคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)

 

แอดไลน์ ตอบข้อสงสัย : สิทธิบัตรต้องจดทะเบียนก