กรณีตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่นต้องแก้ไขอย่างไร

กรณีตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่นต้องแก้ไขอย่างไร

เครื่องหมายติดเหมือนหรือคล้าย ต้องครบองค์ประกอบดังนี้
2.1 พ้องเสียง เช่น nike nikee nikea กลุ่มคำเหล่านี้ถือว่าพ้องเสียง
2.2 พ้องรูป เช่น Malee Meela เขียน font อักษรคล้ายๆ กัน
2.3 ธุรกิจเดียวกันและคล้ายกัน

ถ้าครบองค์ประกอบข้างต้น 2 ใน 3
2.1 พ้องเสียง เช่น nike nikee nikea
2.3 ธุรกิจเดียวกันและคล้ายกัน

หรือ
2.2 พ้องรูป เช่น Malee Meela
2.3 ธุรกิจเดียวกันและคล้ายกัน

ถือว่าไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่น ดังนั้น ทางแก้ไขควรตั้งชื่อที่ไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าผู้อื่นจึงจะมีโอกาสผ่านการพิจารณา

แอดไลน์ กรณีตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่นต้องแก้ไขอย่างไร