022-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดแมลงและศัตรูพืช