023-อนุสิทธิบัตรชุดควบคุมการปล่อยวัสดุของเครื่องหว่านแบบสายสะพาย