066-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุอาหารสำเร็จรูปที่มีรอยปรุเปิดถุงและแถบกาวปิดถุงซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้