แอดไลน์ 1433-สิทธิบัตรรองเท้า130 | TGC International Co., Ltd.