1552-อนุสิทธิบัตรระบบการทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการบำบัดกล้ามเนื้อโดยมีการปรับแบบสัญญาณของกระแสไฟฟ้าในรูปสัญญาณทางดิจิตอลเพื่อแปลงค่าเป็นสัญญาณอะนาล็อกโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านด้วยแสงเพื่อแยกระหว่างวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Section) ออกจากวงจรไฟแรงดันสูง (High Voltage Section)

แอดไลน์ 1552-อนุสิทธิบัตรระบบการทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการบำบัดกล้ามเนื้อโดยมีการปรับแบบสัญญาณของกระแสไฟฟ้าในรูปสัญญาณทางดิจิตอลเพื่อแปลงค่าเป็นสัญญาณอะนาล็อกโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านด้วยแสงเพื่อแยกระหว่างวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Section) ออกจากวงจรไฟแรงดันสูง (High Voltage Section) | TGC International Co., Ltd.