273-อนุสิทธิบัตรเครื่องมือถอดประกอบหัวเชื่อมอิเล็กโทรด