316-อนุสิทธิบัตรซองบรรจุแผ่นแถบตรวจทางเคมีที่ใช้กับเครื่องอ่านค่าในทางการแพทย์