509-อนุสิทธิบัตรพาเลทที่มีกลไกการวางซ้อนและส่วนยึดล็อกอัตโนมัติ