606-อนุสิทธิบัตรเตียงคนไข้ที่มีโถส้วมติดตั้งไว้และเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเสีย