609-อนุสิทธิบัตรภาชนะพลาสติกบรรจุไข่ที่มีกลไกการล็อคปิดฝาบนกับฝาล่าง