637-สิทธิบัตรโครงสร้างเครื่องปฏิกรณ์สำหรับผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก