725-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์คีบผลผลิตทางการเกษตรแบบหมุนได้360องศา