759-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์วัดปริมาณปัสสาวะในสายระบายด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์