782-อนุสิทธิบัตรเตาปฏิกรณ์ที่ให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (INDUCTION HEATING)