797-อนุสิทธิบัตรรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่มีกลไกการขับเคลื่อนของใบพัดเรือจากต้นกำลังของเครื่องยนต์